Meer dan 10.000 vrouwen gingen je voor bij het volgen van een programma van SterkHer.

Algemene voorwaarden

 
 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Sterkher B.V. (hierna: Sterkher) en de partij die een product of dienst koopt via de website https://sterkher.nl (hierna: klant). De voorwaarden zijn tevens van toepassing bij inschakeling van derden door Sterkher.

 1. Sterkher levert 4 verschillende producten en 1 dienst. Verschillende producten: Postnataal Fit, SterkHer Zwanger, Core Guide, Cursus Pre- & Postnataal Fitness Coach. Diensten: personal training.

Aanmelding, betaling, tarieven en opzegging

 1.  De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De overeenkomst wordt enkel verlengd door middel van een door de klant uitgevoerde herhaalbetaling.
 3. Sterkher verleent geen diensten  aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt het contract per direct.

Bedenktijd & Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

 1. Gezien de aard van de online producten, die na aanschaf direct worden geleverd is het niet mogelijk om je te beroepen op de bedenktijd van 14 dagen. Door aanschaf van het product SterkHer Zwanger, Postnataal Fit, Core Guide of de Cursus Pre- & Postnataal Fitness Coach doe je afstand van je herroepingsrecht.
 2. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen. Dit geldt voor de online producten SterkHer Zwanger, Postnataal Fit, Core Guide en de Cursus Pre- & Postnataal Fitness Coach.

Incasso

 1.  Sterkher is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde.
 2. Sterkher stuurt twee kosteloze herinneringen bij wanbetalingen. Bij een derde betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Betalingen dienen altijd voorafgaand aan het afnemen van een dienst of kopen van een product van Sterkher te worden voldaan.

Dispuut

In het geval van een dispuut over de vordering(en) van Sterkher, zijn de administratieve gegevens van Sterkher bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid

 1. De diensten en producten van Sterkher zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.
 2. De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten en producten van Sterkher. Sterkher sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door Sterkher verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sterkher.
 3. Sterkher is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4.  Sterkher is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de online producten Postnataal Fit, Core Guide en SterkHer Zwanger.
 5. De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts, verloskundige, fysiotherapeut, gynaecoloog of anders medisch advies.
 6. In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen. In de volgende situaties:
 • Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
 • Uitstralende pijn op de borst
 • Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
 • Hartkloppingen
 • Kortademigheid
 • Diabetes
 • Psychische- aandoeningen en/of ziekten
 • Epilepsie
 • Bloedarmoede
 • Goed- of kwaadaardige gezwellen
 • Zwangerschap met medische indicatie

Gebruik website

 1. Hoewel Sterkher constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. Sterkher is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website.
 2. Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Sterkher aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

Klachten

 1. De klant dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij Sterkher. De klant kan hiervoor Sterkher benaderen via e-mail (info@sterkher.nl), telefoon (06 51 07 03 50) of via het contactformulier op de website. Sterkher streeft ernaar klachten binnen 72 uur te verwerken.

Privacy

 1. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Sterkher handelt conform deze wet.
 2. Sterkher geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. Sterkher gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

Wijzigingen

 1. Sterkher behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. Sterkher brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. Sterkher doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst

Intellectueel eigendomsrecht

 1. Sterkher behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sterkher of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

 1. Op de producten, de diensten en de website van Sterkher is het Nederlands recht van toepassing.